GDPR

Je v zájmu společnosti Tove 3Dgolfsport s. r. o., jako majitele marketingové značky 3D Black Light Minigolf chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace:

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel – subjekt údajů – souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů – společností Tove 3Dgolfsport s. r. o. Společnost Tove 3Dgolfsport s. r. o. zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob. S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Společnost Tove 3Dgolfsport s. r. o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

Váš souhlas

Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Aktivně poskytované informace

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.

Pasivně poskytované informace

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií jako například cookies, javascriptové měřicí systémy (Google Analytics) a standardní logování na straně serveru.

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává této stránce některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu, který jste právě opustil, a vaši adresu internetového protokolu (IP), jakož i verzi browseru, který Váš počítač momentálně používá. Tento portál může rovněž z Vašeho počítače shromažďovat anonymní informace prostřednictvím cookies. Svůj browser můžete nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo vůbec cookies odmítnout, nicméně určité části tohoto portálu nemusí bez cookies fungovat.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Tove 3Dgolfsport s. r. o., se sídlem Partyzánská 678, 769 01 Holešov, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 132526 jako správce údajů (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Účel zpracování osobních údajů:

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • zajišťování podpory prodeje zboží včetně marketingových způsobů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu
 • ochrana práv správce, příjemce, nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • nabízení obchodu, nebo služeb
 • vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • rozvoj lidských zdrojů
 • plnění zákonných povinností ze strany správce.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

3. Kategorie subjektů údajů

 • zákazníci (klienti) správce
 • účastníci akcí
 • zaměstnanci správce
 • dodavatelé služeb
 • návštěvníci aj. osoby pohybující se v prostorách správce
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeči o zaměstnání.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, případně rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, čísla bankovních účtů) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa aj. obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem rozvoje lidských zdrojů, podpisové vzory, fotokopie dokladu totožnosti za účelem identifikace účastníka ochodu či výběrového řízení).

5. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.), internet.

6. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Kategorie příjemců osobních údajů

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
 • státní orgány a jiné orgány v podobném vztahu ke státu v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • případně další příjemci – dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU).

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se s výše uvedeným ustanovením může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce
 • jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření, nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů
 • pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat
 • jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím však není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů
 • pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce, nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života
 • pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné, anebo úřední činnosti, o jeho funkčním, nebo pracovním zařazení
 • jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a je účinné 1. 10. 2023.